Kulturportal Torna-Hällestad

 

Fågellivet runt Torna Hällestad

vintersvan-0212

Runt Torna-Hällestad finns det ett rikt fågelliv året runt. Byn är ansluten till flera naturreservat: Hällestads åsar, Knivsåsen-Borelund, Gryteskog med Trollskogen och Måryd. Dessa hänger samman med Skrylle naturreservat och bildar ett stort och område med skog och hagmarker. Norr om byn ligger Revingefältet med bl.a. Krankesjön. Här finns Natura 2000-områden som är skyddade enligt EUs fågel- eller biotopdirektiv.

 88F8905    88F8203


I skogarna är fågelfaunan rik med så gott som alla småfåglar representerade. Vanligast är bofinken, men trädgårdssångare, svarthättor, rödhakar, härmsångare och näktergalar är också vanliga. Mesar, som talgoxe och blåmes, bor i de håligheter som både mindre och större hackspett skapar. Och skogsduvor bosätter sig gärna i de större håligheter som spillkråkans tillverkar, i hård konkurrens med starar och kajor. Bland rovfåglarna dominerar ormvråken och gladan.
 88F1851Revingefältets fågelliv skiljer sig drastiskt mellan de öppna betade övningsområdena och de nästan ogenomträngliga sumpskogarna runt Krankesjön och de många torvtäkterna i de gamla mossarna.

 88F1388     MG 0361

De öppna områdena är fågelfattiga och inom stora delar finns det nästan bara sånglärkor. Där betestrycket är måttligt kan örtvegetationen bli hög och då finns många fler arter som buskskvättor, gräshoppsångare, törnsångare och kärrsångare. En och annan beckasin kan också slå sig ner om marken är fuktig.

 88F3859     88F5126
Sumpskogarna, kärren och vassarna är särdeles fågelrika. Förutom de flesta fåglar som finns i alla typer av skogar tillkommer flera nya som sävsångare, rörsångare och sävsparv. Men därtill finns ett stort antal genuina våtmarksfåglar. Gräsand, kricka, årta, sothöna, rörhöna, vattenrall, sångsvan, knölsvan tillhör häckfåglarna. Och av rovfåglar ser man framför allt den bruna kärrhöken. Och på våren tutar rördrommen utifrån vassen.

untitled-5746     MG 9313
Det finns många sätt att lätt ta sig runt i Torna Hällestads omgivningar. Reservaten närmast byn är promenadvänliga med markerade stigar, och de nås lätt från bilvägar. Revingefältet har också ett väl utbyggt vägnät som bara delvis och tillfälligt hålls stängt i samband med vissa militärövningar. Där finns två fågeltorn, ett vid Almen med parkering vid Stensoffa och gångväg till tornet, och det andra vid Silvåkra med parkering alldeles intill. Nära Silvåkratornet finns också ett gömsle med gångbro genom vassen ut till det öppna vattnet.

 MP19303     MG 0470

I västra delen av Krankesjön ligger Sjötorps ängar med grillplatser och tillfart från vägen mellan Tvedöra och Revinge.

 MG 8913     88F9272
Sören Svensson
Torna Hällestad
Biolog vid Lunds universitet

foto: Gunnar Menander/gmpp